Algemene voorwaarden van Pedicure Hoogezand 

1. Algemeen
 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedicurehoogezand en een cliënt van Pedicurehoogezand waarop deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Inspanningen
Pedicurehoogezand zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 
3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Pedicurehoogezand melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Pedicurehoogezand 50% van het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Pedicurehoogezand de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Pedicurehoogezand moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.
4. Betaling
Pedicurehoogezand vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.
5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Pedicurehoogezand vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Pedicurehoogezand aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Pedicurehoogezand neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op een klantenkaart. Pedicurehoogezand behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
6. Geheimhouding
Pedicurehoogezand is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Pedicurehoogezand verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
7. Aansprakelijkheid
Pedicurehoogezand is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat Pedicurehoogezand is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.Pedicurehoogezand is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.
8. Klachten
Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Pedicurehoogezand. Pedicurehoogezand moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven.
9. Gedrag
De klant behoort zich in de praktijk volgens algemeen aanvaarde normen te gedragen.Indien een klant, na herhaaldelijke waarschuwingen, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pedicurehoogezand het recht de klant de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.
10. Recht
Op elke overeenkomst tussen Pedicurehoogezand en de klant is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.